Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody

Polski Tydzień Mody - biel i szerokie kobiece spodnie

Biel, sze­ro­kie spodnie dla ko­biet i wą­skie dla męż­czyzn - to ma kró­lo­wać w ko­lek­cjach na sezon wio­sna-la­to 2015, które w paź­dzier­ni­ku po­ka­za­ne zo­sta­ną na Fa­shion Week Po­land w Łodzi. Swoje pre­mie­ro­we ko­lek­cje po­ka­że kil­ku­dzie­się­ciu pol­skich i za­gra­nicz­nych pro­jek­tan­tów.

O tren­dach w mo­dzie na sezon wio­sna-la­to 2015 roz­ma­wia­my z sze­fo­wą pol­skie­go Ty­go­dnia Mody - Ir­mi­ną Ku­biak.

Wi­dzia­ła pani wszyst­kie pre­mie­ro­we ko­lek­cje, które po­ka­za­ne zo­sta­ną na je­sien­nym Fa­shion Week Po­land. Co bę­dzie w nich do­mi­no­wać?

Ir­mi­na Ku­biak: W dal­szym ciągu wio­sną i latem 2015 bę­dzie bar­dzo dużo bieli. Pro­jek­tan­ci pod­cho­dzą do ko­bie­ty bar­dziej ko­bie­co niż do tej pory. Umac­nia­ją się su­kien­ki, sty­li­zo­wa­ne na lata 50., w któ­rych pod­kre­ślo­na jest talia, ale bę­dzie też dużo zwiew­no­ści. A jakie ko­lo­ry będą uzu­peł­nie­niem bieli? Dużo bę­dzie ko­lo­rów nie­bie­skich, ko­bal­to­wych - tur­ku­sy i szma­rag­dy, to są też te ko­lo­ry, które będą przy bieli bar­dzo mocno uwy­dat­nio­ne i to za­rów­no w przy­pad­ku ko­biet jak i męż­czyzn. Jeśli cho­dzi o męż­czyzn jest dużo od­wa­gi w ko­lo­rze, po­nie­waż po­ja­wia się mnó­stwo ja­snych ko­lo­rów, do któ­rych nasi pa­no­wie pod­cho­dzą "jak pies do jeża". Moim zda­niem po­win­ni jed­nak po­dejść do tego od­waż­niej.

Na co kładą na­cisk pro­jek­tan­ci w ko­lek­cjach wio­sen­no-let­nich?

Dużo bę­dzie ko­lek­cji pod­kre­śla­ją­cych zwiew­ność tka­nin. Jak za­uwa­ży­łam każdy pro­jek­tant, a zwłasz­cza w tych ko­lek­cjach wio­sen­no-let­nich kła­dzie na­cisk na tka­ni­ny lnia­ne, na­tu­ral­ne, te, które od­dy­cha­ją. Więk­szość pro­jek­tan­tów sta­wia na ja­kość w tka­ni­nie, ja­kość uszy­cia i przede wszyst­kim zwiew­ność. Wszy­scy już za­uwa­ży­li, że zmie­nia się kli­mat, że lata i wio­sny są cie­plej­sze, zmie­nia się mo­ment przej­ścio­wy - mało mamy wio­sny i je­sie­ni. I to bę­dzie widać na po­ka­zach.

A czy są ja­kieś ele­men­ty gar­de­ro­by, które będą szcze­gól­nie modne w przy­szłym se­zo­nie let­nim? Dla ko­biet będą to sze­ro­kie spodnie, po­wie­dzia­ła­bym nawet bar­dzo sze­ro­kie spodnie. Pa­mię­tam je z dzie­ciń­stwa, kiedy ża­ło­wa­łam, że nie mo­głam ich nosić, bo mama mi nie po­zwa­la­ła. To spodnie, które na dole no­gaw­ki były li­czo­ne na "stopy", czyli mu­sia­ły być sze­ro­kie na dwie stopy. I w tej chwi­li jest to samo.

 

Czytaj więcej: http://m.onet.pl/styl-zycia/kobieta/moda,y9d37