Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody

Działalność

Komunikaty dla członków ZPPM Lewiatan:

•Członkowie Związku, którzy dotychczas nie uaktualnili deklaracji członkowskich w formie elektronicznej proszeni są o jak najszybsze uzupełnienie danych; kontakt mailowy lewiatan.odziez@prywatni.com.pl

• Członków Związku, którzy są producentami odzieży prosimy o wypełnienie Ankiety dot. potrzeb kadrowych (dostępna na stronie głównej), zaś pozostałych członków - o zachęcanie innych producentów do wypełniania tych ankiet. Notatka ze spotkania Rady Nadzorczej i Zarządu ZPPM Lewiatan W dniu 10.01.2013 odbyło się pierwsze w nowej kadencji spotkanie Rady Nadzorczej i Zarządu ZPPM Lewiatan. Głównym tematem spotkania było przygotowanie planu działania Związku na rok 2013. Dokonano podsumowania aktualnej sytuacji w branży odzieżowo-tekstylnej. Uczestnicy spotkania wyrazili pogląd, że będzie to trudny rok dla branży, nie wykluczali dalszej likwidacji przedsiębiorstw, jednak większość obecnych pozytywnie oceniła szanse swoich firm na rynku w roku 2013. W roku 2013 ZPPM Lewiatan będzie kontynuował realizację zadań z roku poprzedniego skupiających się wokół poprawy wizerunku branży, edukacji a także rozwoju struktur związkowych. Realizacja tych zadań będzie wspierana przez uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego. W ramach ZT planowane jest powołanie Zespołu ds. Edukacji, któremu będzie przewodniczył przedstawiciel ZPPM Lewiatan. Jednym z pierwszych tematów dotyczących edukacji, jakie Związek planuje podjąć w bieżącym roku, będą rozmowy z MEN w sprawie uruchomienia kierunku kształcenia Technik Przemysłu Mody. W celu bardziej efektywnej realizacji zaplanowanych działań, w ramach ZPPM Lewiatan powołane zostały Zespoły Robocze, dedykowane poszczególnym obszarom aktywności: 1. Zespół ds. Wizerunku: Jacek Kłak, Wiesław Wójcik 2. Zespół ds. Edukacji: Wojciech Słaby, Jolanta Stacherek, Wiesław Wójcik 3. Zespół ds. Współpracy z Zespołem Trójstronnym ds. Przemysłu Lekkiego (w tym zamówienia publiczne): Jerzy Drygalski, Wojciech Słaby 4. Zespół ds. Członkowskich: Cezary Przybysławski, Małgorzata Strzelecka Wszystkich członków ZPPM Lewiatan zainteresowanych współpracą prosimy o zadeklarowanie udziału w pracach wybranych Zespołów. Firma Softland zwróciła się z prośbą o przyjęcie rezygnacji z członkostwa w ZPPM Lewiatan z dniem 31.12.2012. Zarząd Związku wyraził zgodę pod warunkiem zapłacenia zaległej składki.

 

 

W dniu 4.12.2012 odbyło się w Warszawie Walne Zgromadzenie Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, w czasie którego dokonano oceny działań Związku w latach 2010-2012, które głównie koncentrowały się na 3 tematach, tj. poprawy wizerunku branży, edukacji i zamówień publicznych.  Poniżej treść sprawozdania podumowującego działalność ZPPM Lewiatan w latach 2010-2012:

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZWIĄZKU PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN Z DZIAŁAŃ ZWIĄZKU ORAZ PKPP LEWIATAN PODJĘTYCH W LATACH 2010 – 2012

Informacje ogólne

Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, zwany dalej także Związkiem, został zarejestrowany w KRS w 2000 r. roku jako Polski Związek Pracodawców Prywatnych Producentów Odzieży i Tkanin i od tego momentu stał się członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Obecnie liczy 31 członków. Przynależność do Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan umożliwia przedstawicielom Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan uczestnictwo w procesie legislacyjnym krajowym i unijnym, tj. pracach komisji rządowych i parlamentarnych nad projektami wielu ustaw i rozporządzeń. Związek przekazuje swoim członkom, środowiskom opiniotwórczym, a także politykom ocenę sytuacji gospodarczej oraz propozycje korzystnych dla sektora i całej gospodarki rozwiązań prawnych. Działania Związku skierowane są głównie na reprezentację interesów oraz poprawę warunków działania sektora edukacji. Równocześnie jednak przedstawiciele Związku uczestniczą w działaniach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan zabiegając o poprawę otoczenia gospodarczego przedsiębiorstw sektora prywatnego. Do takich działań można zaliczyć: opiniowanie prawodawstwa unijnego, kwestii branżowych i horyzontalnych, czy też działania zmierzające do uelastycznienia stosunków pracy.

Władze  Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan kadencji 2010 – 2012 przedstawiały się w następujący sposób:

 

Zarząd:

Bogusław Słaby – Prezes Zarządu,

Cezary Przybysławski  – Wiceprezes Zarządu

Iwona Kossmann - Wiceprezes Zarządu,

Jacek Kłak - Wiceprezes Zarządu

Wiesław Wójcik – Wiceprezes Zarządu.

Rada Nadzorcza:

Piotr Stefaniuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

 Malgorzata Koniarska - Członek Rady Nadzorczej,

Pavel Scura – członek Rady Nadzorczej

Jolanta Stacherek – Członek Rady Nadzorczej,

Paweł Urbański – Członek Rady Nadzorczej

 

Sprawy członkowskie (lata 2010-2012)

W latach 2010- 2012 do Związku przystąpiły firmy: Agata, Allcomp, Blessous, Mawa, Softland, Impall, Damex, Łuksja, zaś z członkostwa zrezygnowały (lub zostały zamknięte) następujące firmy: Polcotex, Sakho.

 

Sprawy branżowe w latach 2010-2012

Polski sektor tekstylno-odzieżowy ma ciągle znaczący udział w gospodarce kraju. W zakładach pow.9 pracowników jest to odpowiednio  41 tys. w produkcji wyrobów tekstylnych /  jest to o 3,3% mniej w stosunku do września 2011/  i 84 tys. w produkcji odzieży /  to o 7,5%  mniej w stosunku do września 2011  /dane na koniec września/. Przemysł tekstylno-odzieżowy koncentruje się głównie na obszarze województw: łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego i kujawsko-pomorskiego, gdzie skupionych jest ponad połowa przedsiębiorstw i 60% zatrudnionych. Za okres 3 kwartałów  produkcja sprzedana odzieży była nieco niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (o 1,05%), a we  wrześniu  2012 była o  2,5 % niższa niż rok temu. W tym samym czasie (3 kwartały) produkcja sprzedana tekstyliów  wzrosła o 11%, a w porównaniu do września 2011 zmalała o 1,7%. Jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną to we wrześniu 2012  w grupie” Włókno, odzież, obuwie”  wzrosła ona  w stosunku do r.2011 o 12% , a za 9 miesięcy tego roku  o 10,7%. Wzrosła również rentowność w branży i tak w tekstyliach za 6 miesięcy (I-VI 2012) wskaźnik rentowności ze sprzedaży wynosi 5,2% / I-VI 2011 – 4,6%/ a w odzieży 3,7% / I-VI 2011 – 2,5%/.

 

W okresie sprawozdawczym Związek koncentrował swoje zadania wokół takich spraw jak:

- poprawa wizerunku branży,

- edukacja, szkolenia i pozyskiwanie kadr dla przedsiębiorstw;

- zamówienia publiczne.

 

Przemysł mody od kilku lat ma w Polsce nienajlepszy wizerunek, szczególnie w regionie łódzkim, który jest centrum tego przemysłu w kraju / ponad 30%/. Konsekwencją tego jest brak chętnych do pracy w tym zawodzie, a co gorsze brak chęci u młodzieży do nauki w szkołach odzieżowych.

Promocja branży w latach 2010- 2012 odbywała się w Łodzi podczas takich imprez jak „Fashion Week Poland” / w maju i październiku/ oraz „ Szwalnia 2012  i 2013– tylko dla profesjonalistow”, której to patronowali Marszałek Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego Prezydent Miasta Łodzi a także  Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan.

Podczas Szwalni 2012 promowana była nowa Marka Polskiej Gospodarki.

W związku z tymi imprezami odbywały się także konferencje prasowe w Łodzi i Warszawie, m.in. pod hasłem „Przemysł mody będzie lepiej ubierał Polaków”. Udzielano także wiele wywiadów dla mediów.

Ponadto w grudniu 2011 odbył się pokaz mody damskiej i męskiej w Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie dla korpusu dyplomatycznego. Swoje wyroby prezentowały  firmy P&V i Norman- członkowie ZPPM Lewiatan, który patronował tej imprezie.

W wyniku działań promocyjnych prowadzonych przez ZPPM Lewiatan  na targach branżowych Texprocess w maju we Frankfurcie  Polska miała, obok innych krajów, stoisko narodowe.

Związek  już od wielu lat  czyni działania zmierzające do poprawy tego wizerunku i tym samym do zachęcenia młodzieży  do nauki  zawodów w przemyśle mody.

W roku 2011 kontynuowano prace nad przygotowaniem modułowego programu nauczania, który miał być zastosowany w Szkole Nowoczesnych Technologii dla dorosłych w Łodzi. W roku 2012 miał być uruchomiony nowy kierunek Technik Przemysłu Mody, który miał trwać 2 lata. Szkoła uzyskała nawet środki unijne , ale MEN nie wyraziło zgody na ten nowy kierunek i środki przepadły, a sytuacja kadrowa w tej branży staje się coraz trudniejsza. W roku 2013 należy wrócić do tematu program nauczania i wspólnie z przedsiębiorcami przystosować go do aktualnych potrzeb.

W roku 2011 w TVP 3 Łódź w ramach serii filmów dot. kształcenia ustawicznego „Szkoła życia” z inicjatywy ZPPM Lewiatan   2 odcinki poświecone były branży odzieżowo-tekstylnej. W celu promocji tego filmu, a przez ten film również branży, zorganizowano w Warszawie ogólnopolską konferencję prasową, która zgromadziła dziennikarzy telewizji, radia i prasy./

ZPPM Lewiatan proponował  na szczeblu szkoły zawodowej zasadniczej zawód : konfekcjoner/-ka przemysłu mody lub konfekcjoner/-ka tekstyliów, odzieży i skóry a na szczeblu technikum: technik przemysłu mody a później kwalifikacje, np. włókiennik, technolog odzieży, obuwnik itp. MEN nie skorzystało z n/propozycji i pozostawiło zawody bez zmian, co jest niedobrym rozwiązaniem.

Zmiany nie nastąpią  jednak  bez ścisłej współpracy przedsiębiorców ze szkołami odzieżowymi przy wsparciu władz lokalnych i mediów. Jest to realizowane w różnych regionach kraju i przynosi efekty. Mamy nadzieję na aktywną współpracę przedsiębiorców w rozwiązaniu tego niezwykle ważnego problemu, w szczególności poprzez udział w analizach programu kształcenia i organizacji praktyk.

Związek nasz w grudniu 2011 przygotował założenia do Systemu kształcenia zawodowego kadr dla branży odzieżowo-tekstylnej w województwie łódzkim i przekazał lokalnym władzom, ale do dziś pozostał bez jakiejkolwiek reakcji.

Widać już jednak pierwsze oznaki poprawy tego wizerunku. Niedawno odbyła się już 7. edycja imprezy Fashion Philosophy Fashion Week Poland. / jej organizator firma Moda Forte została członkiem n/Związku/. Jest to największe wydarzenie modowe w Polsce, które odbywa się w Łodzi 2 razy w roku i  gromadzi tysiące pasjonatów mody; cieszy się także  dużym zainteresowaniem mediów zarówno  krajowych jak i  zagranicznych.

Istotna rolę w zakresie edukacji młodzieży odgrywa FOSO /Forum Odbudowy Szkolnictwa Zawodowego /, którego pomysłodawcą jest Wiesław Wójcik, wiceprezes n/Związku. Swoim patronatem objęła te działania Minister Edukacji. W ramach projektu unijnego przeszkolono 120 nauczycieli szkół odzieżowych z całej Polski.

PKPP LEWIATAN stawia 2 nasze firmy członkowskie  ACUS i CORPO za przykłady dobrych praktyk obok Microsoft, IBM czy Vattenfall. To wielki przywilej i sukces naszego Związku. Z inicjatywy ACUS powstała prywatna szkoła VIA MODA IINDUSTRIAL.

Poprawa wizerunku sektora wymaga bardzo dobrej współpracy z mediami, które oczekują atrakcyjnych, nośnych informacji. Temu celowi służyły liczne konferencje prasowe oraz specjalnie przygotowywane materiały. Ich oddźwięk mogliśmy znaleźć w prasie, radiu i audycjach tv, szczególnie biznesowych i regionalnych. Poprawie wizerunku służyła także dyskusja z prasą branżową, podczas której osiągnęliśmy porozumienie o zasadach współdziałania. Patronem medialnym n/Związku oprócz Mody Forum jest teraz także portal www.fashionweare.com oraz www.apparel.info.pl.

Związek nasz od lat aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach mogących pomóc w rozwiązywaniu aktualnych problemów, jakie pojawiają się także  w naszej branży jak np. koszty pracy , termin zwrotu podatku VAT, finansowanie zagranicznych imprez targowych czy ostatnio problem zamówień publicznych a także zatorów płatniczych. ZPPM Lewiatan wraz z Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego występowało ponownie  do Ministra Finansów z propozycją zmian w sprawie „ulgi za złe długi”/ 60 dni zamiast 180 dni/, aby  poprawić sytuację firm w zakresie płynności finansowej, ale stanowisko MF było negatywne, co dla przedsiębiorców jest niezrozumiałe. Temat był kontynuowany w roku 2012 i być może przyniesie to pewne efekty.

Ważnym zadaniem naszej organizacji jest reprezentowanie interesów sektora tekstylnego i odzieżowego wobec władz krajowych. Związek uczestniczy w pracach Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego, działającego w ramach Komisji Trójstronnej. Przewagą Zespołu nad innymi formami komunikacji jest obowiązek oficjalnej odpowiedzi i prezentacji stanowisk agend rządowych wobec zgłaszanych problemów. Związek nadal będzie aktywnie uczestniczyć w pracach Zespołu.

Ponadto Związek aktywnie uczestniczył w pracach Rady Podatkowej  PKPP Lewiatan, której przedstawicielem z był pan  Mieczysław Trzeczkowski z Andropolu.

Związek wspólnie z jej członkiem firmą P&V pomagał aktywnie przy organizacji wizyty mołdawskich przedsiębiorców z branży tekstylno-odzieżowej w Polsce a następnie zorganizował rewizytę naszych członków w Mołdawii. W czasie pobytu naszej delegacji w Kiszyniowie oprócz udziału w konferencji zostaliśmy przyjęci przez wiceministra gospodarki  a następnie przez prezydenta Mołdawii, w czym duża zasługa kolegi Pavla Scury. Firmy zainteresowane wejściem na rynek rosyjski mogą mieć ułatwienia , jeśli część produkcji wykonywałyby w Mołdawii.

Związek objął patronatem raport „Social Media Fashion” bardzo przydatny dla producentów odzieży / przygotowany przez agencję social mediową Think Kong i CheeseCat/  oraz konferencję przygotowaną przez  firmy Fast i Streamsoft n.t. zarządzania produkcją odzieży.

Czego nie udało nam się zrobić to przede wszystkim znacznie powiększyć liczbę członków n/Związku. Apel Zarządu podczas ostatniego WZ o to, aby każdy z nas przyciągnął przynajmniej jednego nowego kandydata nie przyniósł efektów. Mamy problemy z egzekwowaniem składek członkowskich. Poszukiwania innych źródeł dochodów na razie nie przyniosły widocznych efektów. Mamy szanse być partnerem w projektach edukacyjnych z Łodzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Urzędem Miasta Łodzi oraz Politechniką Łódzką. Mamy ustalenia z firmą Fast, która oferuje oprogramowanie do zarządzania produkcją odzieży, że od każdego sprzedanego  projektu do zakładów odzieżowych polecanych przez nas otrzymamy 1% prowizji.

Nie udało się kontynuować działalności Klastra Innowacyjnego Przemysłu i Mody, którego ZPPM Lewiatan wraz z Politechniką Łódzka był współzałożycielem.

Mimo różnych trudności Zarząd i Rada Związku widzi szansę rozwoju n/branży, szczególnie w sytuacji, gdy Ministerstwo Gospodarki , dzięki m.in. naszym staraniom, uznało ją, a dokładnie jej część „ Odzież. Dodatki. Galanteria skórzana”  za jedna z 15 branż, które będą promowały polską gospodarkę zagranicą w latach 2012 – 2014.

Ponadto jest też szansa dla segmentu przerobowego, ponieważ produkcja wraca z Azji do Europy.

 

Bogusław Słaby

Prezes Zarządu ZPPM Lewiatan