Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody

ZPPM Lewiatan

Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody powstał w 2000 roku. Pomyślałby ktoś: jeszcze jedna z licznych, mało skutecznych organizacji o słusznych celach, ale bez możliwości działania. Jest inaczej. Także dlatego, że świadomie wybrano formułę związku pracodawców. Stało się tak co najmniej z dwóch powodów:

Dziś PKPP Lewiatan skupia 54 związki pracodawców ze wszystkich nowoczesnych branż oraz regionów Polski. Związki zrzeszają ponad 3 000 firm małych, średnich i dużych. Firmy – członkowie PKPP Lewiatan zatrudniają ponad 600 000 pracowników. Przez sześć lat zaopiniowano przeszło 1000 aktów prawnych. Do największych sukcesów należy zaliczyć: obniżenie stawki podatku CIT i PIT na działalność gospodarczą do 19 %, nowelizację Kodeksu Spółek Handlowych, nieuchwalenie ustawy medialnej, wprowadzenie do ordynacji podatkowej zapisu wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

PKPP Lewiatan działa na podstawie ustawy o organizacjach pracodawców, co daje uprawnienia konkurencyjne wobec innych organizacji biznesowych, w tym: opiniowanie projektów ustaw, udział w pracach komisji Parlamentu, opiniowanie budżetu, składanie wniosków do TK, reprezentowanie przedsiębiorców na forum Komisji Trójstronnej, negocjowanie ze związkami zawodowymi i.in. Wspiera codzienną działalność gospodarczą członków, m.in. przez informacje o planowanych i wprowadzanych zmianach prawa, ekspertyzy ekonomiczne i prawne dla związków, interwencje w sprawach bieżących problemów pracodawców. Sztab ekspertów i prawników, pozostający w stałym kontakcie z naszymi członkami, opiniuje 100% zmian w prawie gospodarczym. Zabiega o lepsze prawo w Sejmie, rządzie, u prezydenta i w Trybunale Konstytucyjnym. Negocjuje ze związkami zawodowymi korzystne dla biznesu rozwiązania w prawie pracy i w prawie gospodarczym. Pomaga biznesowi konkurować na rynkach unijnych. Prowadzi rocznie ok. 200 projektów legislacyjnych. Wśród nich: horyzontalne, dotyczących wszystkich firm (np. podatki, stosunki pracy, ubezpieczenia, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, zamówienia publiczne, rachunkowość, KSH, kpc, ochrona konkurencji, warunki korzystania z funduszy UE, itp) i branżowe.

Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, przez członkostwo w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan miał swój udział m.in. w obniżeniu stawek podatku dochodowego do 19%, w zabieganiu o bardziej cywilizowane prawo podatkowe, walce z biurokracją. ZPPM Lewiatan podejmował też kwestie branżowe, między innymi związane z prawem i praktyką celną, ochroną rynku przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny, rozliczaniem VAT, certyfikacją, ustawami ekologicznymi i opakowaniowymi, bezpieczeństwem produktów i wiele innych.

Zajmujemy się zbieraniem informacji o niesolidnych kontrahentach, skutecznych firmach windykacyjnych, o dostawcach tkanin i dodatków krawieckich, o nieuczciwych firmach zlecających przerób, o pracownikach zmieniających często miejsca pracy. Tworzymy bank danych, z którego będą mogli korzystać członkowie. Organizujemy też cykliczne spotkania dla członków Związku, poświęcone aktualnym problemom branży, także z udziałem ekspertów. Poza wszystkim, wspólne spotkania i narady dają okazję do dyskusji, wymiany poglądów i budowania sieci branżowych kontaktów.

Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan reprezentowany jest także w Zespole Trójstronnym d.s. Przemysłu Lekkiego, który obecnie uczestniczy w przygotowaniu strategii dla branży na najbliższe lata.